Live Sex Book - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | Porn | amateur porno
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

genc porno izle

2011-Dec-26 - tecavuz izle

?ktidars?zl?k problemi erkeklerin bir k?sm?n?n ?ilesini ?ekmi? olduklar? bir problemdir. ?ktidars?zl?k esas olarak erkek cinsel organ?n?n cinsel ili?ki i?in gerekli olan hali almamas? olarak ifade edilebilir. Bu durumda erkek istemi? oldu?u halde sertle?me sorunu ya?amakta, bazen de bo?alma problemi ile sorunu devam etmektedir. Bu ba?lamda erkeklerin iktidars?zl?k probleminin ?e?itli bir tak?m sebepleri olabilir. Bu problemlerin bir k?sm? ruhsal bir k?sm? da fiziksel olmaktad?r. Erkeklerin bu cinsel problemlerinin alt?nda yatan sebepler aras?nda ?e?itli uyu?turucu madde kullan?mlar? gelebilir. Bunlar aras?nda i?ki, sigara, eroin, ?e?itli uyu?turucun haplar misal olarak zikredilebilir. Bu gibi maddeler beyni uyu?turdu?undan ?t?r? olarak ?ok k?t? bir etki b?rakmakta ve beynin cinsel noktalar?n? da tahrip etmektedir. Bu noktada uyu?turucu ba??ml?s? olan ya da s?rekli sigara ve i?ki kullanan kimseler mutlak manada bu al??kanl?klar?n? terk etmek durumundalar. Bu duruma bir tak?m kronik hastal?klar da sebep olabilir.siki? porno ?ktidars?zl???n ikinci sebebi ise ruhsal problemlerdir. A??r i? hayat?, stres gibi durumlar erke?i cinsel ya?amdan uzakla?t?rmakta ve bundan ?t?r? olarak cinsel fonksiyonlar?nda durakl?k meydana getirmektedir. Fakat bu durumdan kurtulmay? arzu ediyor iseniz bu hastal???n g?zel bir tedavi do?rultusunda giderilebilece?ini unutmay?n. Yapman?z gereken ?ey i?i ehline havale etmek yani alan?nda uzman ve profesyonel olan doktorlara ba?vurmaktad?r. Alaca??n?z tedavi do?rultusunda hastal???n?zdan kurtulabilece?inizden ?mitli olabilirsiniz. Tedavi al?p hastal???n? gideren pek ?ok kimse bulunmaktad?r.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-26 - gecici seks

Vajinismus hastal??? ?zellikle de yeni evlilerin hayat?n? zehir eden cinsel problemlerden birisidir. Vajinismus problemi pek ?ok kimsenin muzdarip oldu?u bir konudur. Bu hastal??? ya?ayan pek ?ok kimse ciddi oranlarda problem ya?amakta ve evlilikleri bitme noktas?na kadar gelmektedir. Hatta bir k?s?m evliliklerde bu durum y?llarca bile saklanabilmektedir. Vajinismus hastal??? kad?nlar?n yanl?? bilgileri do?rultusunda meydana gelmi? olan hastal?klar?ndand?r. Bu hastal?k pek ?ok kad?n i?in tamam?yla yanl?? bilgiden kaynaklanan korkular sebebi ile meydana gelmektedir. Vajinismus hastal???n? ta??yan bayanlar cinsel ili?kiye giremezler. ??yle ki; vajina b?lgesinde meydana gelmekte olan kas?lmalar vajinay? kapatmakta ve dolay?s? ile de penisin giri?ini yasaklamaktad?r. siki? porno Bu durumda bayanlar istem d??? hareket etmektedirler. ??nk? uyar?y? bilin?alt? vermekte ve kad?nlar isteseler dahi ili?kiye girememektedirler. Bu ba?lamda bayanlar bu konudan muzdaripler. Fakat bu durum asla bayanlar? ?mitsizli?e d???rmemelidir. ??nk? mutlak olarak pek ?ok hastal???n tedavisi oldu?u gibi bu hastal???n da tedavisi olmaktad?r. Problemi gidermek i?in birka? seans yap?lmakta ve etkili bir ?ekilde hastal???n giderilmesi noktas?nda yard?mlarda bulunulmaktad?r. Bu durum bir tak?m egzersiz ve cinsel terapistlerin devreye girmesi ile ??z?lebilir. Bu noktadan hareketler e?er sizler de bu sorunu ya??yor iseniz umutsuzlu?a kap?lmadan hemen bir jinekologa ba?vurun. ??nk? baz? hastal?klar vajinismus san?l?r fakat esas?nda farkl? problemlerdir. Bundan dolay? ?nce te?his sonra doktor y?nlendirmesi ile hareket etmek esast?r.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-26 - yasli porno

Frijidite bir tak?m insanlar?n ya?amakta oldu?u durumlardan bir tanesidir. Bu terim daha ?ok cinsel sa?l?k literat?rlerinde kullan?lmaktad?r. Frijidite kelimesini ilk kullanan kimseler kelimenin manas?n? tam olarak bilmeseler de bu durum normaldir. ?imdi sizlere kelimenin bir tak?m manalar?ndan s?z edelim. Frijidite kelimesi anlam olarak cinsel istek yoklu?u anlam?na gelmektedir. Bu kavram?n i?ermi? oldu?u mana ile cinsel yak?nl??a n?tr bir bak?? a??s? g?r?lebilmektedir. Bu durumda olan insan say?s? pek de ?ok de?ildir. ??nk? t?m d?nya ?zerinde sapk?n cinsel tercihlere sahip olunsa da illa ki insanlar?n ?o?u bir ?eylere kar?? cinsel yak?nl?k hissetmektedir. Bu durumdan ?t?r? olarak etkili bir ?ekilde cinsel yak?nl?k i?in mutlak ba?lamda bilin?lenmek gerekiyor. porno porno izle Bu frijidite durumu esas olarak bir hastal?k olarak alg?lanmaktad?r. ??nk? bu ki?iler cinsel fonksiyon bak?m?ndan yetersiz olmaktad?r. Bu durum bazen cinsel hormon zaaf?ndan bazen de psikolojik olarak meydana gelmektedir. Bu ba?lamda hastal??a sahip olan kimseler mutlak surette incelenmeli ve te?his do?rultusunda tedaviye karar verilmelidir. Aksi takdirde yanl?? tedavi y?ntemleri uygulanabilir. E?er hastal???n sebebi Hormonal ise hastaya biyolojiksel tedavi uygulan?r. E?er hastal???n sebebi ruhsal ise hastaya bu kez de psikiyatri- psikolog tedavi verilir. Bu noktadan hareketle do?ru bir ?ekilde tespit yap?lmal? ve hastan?n problemi giderilmelidir. Geli?en t?p teknolojileri ile muhakkak surette etkili ?ekilde tedaviler sa?lanmaktad?r. Bundan dolay? ?mitsizli?e kap?lmay?n.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-26 - genc porno izle

Sertle?me problemi di?er ad?yla da iktidars?zl?k; pek ?ok erke?in muzdarip oldu?u bir cinsel sa?l?k problemidir. Sertle?me hastal??? erkeklerin sa?l?kl? bir ?ekilde cinselli?i ya?amalar?n?n ?n?nde b?y?k bir engel olma ?zelli?ini ta??maktad?r. ??nk? bu problem erkek cinsel organ? olan penisin cinsellik i?in uygun olan hale gelmesini engellemektedir. Erkek bu durumda cinselli?i istemi? olmas?na ra?men cinsellik i?in penisi uygun hale gelememektedir. Bundan ?t?r? olarak muhakkak surette bu hastal???n ??z?lmesi, etkili ?ekilde ??z?m yollar?n?n devreye sokulmas? gereklidir. Aksi takdirde problemin ilerlemesi ve e?ler aras?nda bir tak?m uyumsuzluklara sebep olaca?? ?ok a??k bir hal alacakt?r. T?m d?nyada erkeklerin yakla??k olarak y?zde yirmisinin bu problemi ya?ad??? tahmin edilmektedir. Hatta 40 ya? ve ?zeri kimselerde neredeyse her iki ki?iden birinde bu hastal???n meydana geldi?i uzman tahminlerince ifade edilmektedir. porn sex Bu noktadan hareketle; hastal???n ne derece b?y?k kitlelerde g?r?ld??? ortaya ??kmaktad?r. Pek ?ok erkek bu durumu ?nemsememekte, erkekli?ine yediremeyerek doktora gitmeyi pek istememektedir. Bu durum olay? ??kmaza sokmakta, tedavi s?recisi ?ok b?y?k oranda aksatmaktad?r. Halbuki hemen bir bevliyeye g?r?lmek hastal???n te?hisi ve sebebi noktas?nda b?y?k oranda ilerlemeler kat edilmesinde rol oynayacakt?r. Bu noktadan hareketle sizler de e?er bu hastal??? ya??yor iseniz hemen alan?nda uzman ve tecr?beli olan bir doktora g?r?n ve probleminizi ge?irmek i?in ciddi oranlarda a?amalar kat etmi? olun.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

Information

genc porno izle
Porn